Protecció de dades - T-mobilitat

Política de privadesa i de protecció de dades personals

 

Política de privadesa del lloc web
L’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant també ATM), com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de les seves dades personals, objecte de tractament, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDiGDD).


L’ATM només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord respectant els principis relatius al tractament recollits a l’article 5 del RGPD.
 
Amb l’objectiu de donar compliment al al RGPD i a la LOPDGDD, l’ATM ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’ATM.


L’ATM aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà dels següents formularis:


•    FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS
Article 15 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.


•    FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ
Articles 16 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.


•    FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ
Articles 17 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.


•    FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ
Article 21 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.


•    FORMULARI D’EXERCICI DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Articles 18 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.


•    FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE PORTABILITAT
Article 20 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

 

Per exercir aquests drets, podrà posar-se en contacte amb l’ATM remetent el formulari corresponent pel canal de Petició Genèrica, a través d’aquest següent enllaç, o per correu ordinari, a AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona.


A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a la protecció de dades:
 
Responsable del tractament
Identitat: Autoritat del Transport Metropolità 
NIF: P-5890049-I
Direcció postal: carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona
Telèfon: +34 93 362 00 20
Correu electrònic: atm@atm.cat
 
Delegat de Protecció de dades
Delegat de Protecció de Dades: dpd@atm.cat
 
Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals es refereixen al registre, atenció, tramitació, gestió i resposta de les sol·licituds i/o comunicacions de la persona interessada i títols sol·licitats per la persona interessada en nom propi o en representació d'un tercer. Més concretament:

 1. Per al registre, atenció, tramitació i resposta a la comunicació de la persona interessada.
 2. Per al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.
 3. Per a gestionar l’alta i adquisició de la T-mobilitat i les seves comunicacions informatives i operatives.
 4. Gestió de la utilització de l'app i web de la T-mobilitat i la millora del servei.
 5. Per finalitats estadístiques i científiques.
   

 
Base jurídica del tractament
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades per l’ATM són les següents:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Article 6.1.a. L'interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

 
Període de conservació
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ATM, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. Es poden consultar detalladament els períodes de conservació al Registre d’Activitats de Tractament (en endavant també RAT). Un cop deixen de ser necessàries, l’ATM mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció d’accions.

El RAT preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per aquesta organització es pot consultar a través del següent enllaç.

 
Drets de les persones interessades
Les persones titulars de les dades tractades per l’ATM tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, les persones interessades podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.


També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Per exercir aquests drets, podrà posar-se en contacte amb l’ATM remetent el formulari corresponent pel canal de Petició Genèrica, a través d’aquest següent enllaç, o per correu ordinari, a AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona.


Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.gencat.cat.


Destinataris de les dades
Les dades no seran cedides a tercers públics o privats excepte en el cas d’obligació legal.

En el cas de títols associats a menors d'edat, les dades personals formaran part del compte de l'adult representant fins a la majoria d'edat, i corresponent tramitació per part de l'interessat de desvinculació.

 

Procedència de les dades personals
Les dades personals objecte de tractament per l’ATM en compliment d’una missió realitzada en interès públic i en exercici de poders públics procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

 

Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en que es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i amb l’aportació de garanties adequades tals com Clàusules Contractuals Tipus:

 • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per a subscriure's al nostre newsletter, per mitjà de l’empresa Mailchimp/Campaign Monitor/Active Campaign, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals a països tercers de fora de la Unió Europea. La versió completa de la seva Política de Privacitat, es pot consultar a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides:
  • Mailchimp: https://mailchimp.com/gdpr/
  • Campaign Monitor: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy
  • Active Campaign: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
 • ATM, el Responsable del tractament, contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol, a través de Google/Microsoft, a l'empara de Clàusules Contractuals Tipus. La informació la té disponible a:
  • GOOGLE: https://business.safety.google/compliance/?hl=es/ 
  • MICROSOFT: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
 • Els casos en què pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Liferay). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides. 

 

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades de característiques personals, dades econòmiques, dades d’ocupació.

 

Registre d'activitats de tractament

ATM tracta les seves dades personals d'una forma lícita, lleial i transparent i limitant les finalitats per a les quals van ser recaptats.

En compliment de l’article 30.1 del RGPD i l’article 31 de la LOPDGDD, l’ATM ha elaborat el Registre d’Activitats de Tractament preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per aquesta organització, que es pot consultar a través del següent enllaç.

En compliment de l’article 30.2 del RGPD i l’article 31 de la LOPDGDD, l’ATM com a encarregat del tractament ha elaborat el Registre d’Activitats de Tractament preceptiu, relatiu als tractaments de dades personals realitzats per compte d’un responsable, que es pot consultar a través del següent enllaç.

Per a qualsevol consulta, sol·licitud o queixa en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, les persones usuàries poden contactar amb la delegada de protecció de dades a través del canal de Petició Genèrica, mitjançant el següent enllaç

Així mateix les persones usuàries tenen dret a presentar, en qualsevol moment, una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades quant al tractament de les seves dades personals.

 

Comunicació a través de xarxes socials

Un possible de canal de comunicació per a tractar assumptes relacionats amb la T-mobilitat són les xarxes socials. És important tenir en compte que les persones usuàries que es posen en contacte amb l'atenció de la T-mobilitat a través d’aquestes canals assumeixen la responsabilitat de posar les seves dades personals en aquests canals i són conscients de les polítiques de privacitat de cada una d’elles. Es recomana no facilitar dades personals sensibles a través d'aquests canals i utilitzar-los únicament per a tràmits bàsics o consultes.
 

Anar a l'inici de la pàgina